Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Start daarna op de windows server de certificaat manager.
mmc -> add Snap In -> Certificates -> Computer account -> Local Computer -> OK.
Open Personal -> Certificates en importeer het certificaat.
Open het certificaat en op het tabblad Details controleer de waarde van Thumbprint en kopieer naar kladblok. Verwijder alle spaties.

Thumbnail achterhalen kan ook via Powershell.

Code Block
languagepowershell
Get-Childitem cert:\Localmachine\My

Certificaat toekennen

Open een Command windows met Administrator rechten en voer het volgende commando uit. 

Code Block
languagepowershell
wmic /namespace:\\root\cimv2\TerminalServices PATH Win32_TSGeneralSetting Set SSLCertificateSHA1Hash="[Thumbprint]"

Controleer of de wijziging is doorgekomen. 

Code Block
languagepowershell
wmic /namespace:\\root\cimv2\TerminalServices PATH Win32_TSGeneralSetting Get SSLCertificateSHA1Hash

...