Als je als user van een schema (bij voorkeur wel owner) alle items uit een schema wil droppen om deze daarna opnieuw aan te maken kan je het volgende script uitvoeren. Dit komt dus overeen met droppen schema en opnieuw aanmaken. Beide scripts in SQL Developer als script uitvoeren (F5).

BEGIN
  FOR cur_rec IN (SELECT object_name,
object_type
           FROM user_objects
          WHERE object_type IN
               ('TABLE',
               'VIEW',
               'PACKAGE',
               'PROCEDURE',
               'FUNCTION',
               'SEQUENCE',
               'SYNONYM',
               'PACKAGE BODY'
               ))
  LOOP
   BEGIN
     IF cur_rec.object_type = 'TABLE'
     THEN
      EXECUTE IMMEDIATE  'DROP '
               ||
cur_rec.object_type
               || ' "'
               ||
cur_rec.object_name
               || '"
CASCADE CONSTRAINTS';
     ELSE
      EXECUTE IMMEDIATE  'DROP '
               ||
cur_rec.object_type
               || ' "'
               ||
cur_rec.object_name
               || '"';
     END IF;
   EXCEPTION
     WHEN OTHERS
     THEN
      DBMS_OUTPUT.put_line (  'FAILED: DROP '
                 ||
cur_rec.object_type
                 || ' "'
                 ||
cur_rec.object_name
                 || '"'
                 );
   END;
  END LOOP;
END;
/

Daarna moet je voordat je het schema opnieuw wil aanmaken de recycle bin leegmaken. Deze kan namelijk aanstaan en je kan niet opnieuw items aanmaken die al in de recyle bin zitten.

purge recyclebin;
commit;